Základy DCV

Dopytom riadené vetranie: najlepšie vyváženie vnútornej kvality vzduchu a energetických úspor

Je všeobecne známe a akceptované, že vačšina zariadení súvisiacich s rozvodom vody pracuje na základe dopytu, a nie permanentne. Tak prečo by to malo byť pri vetraní iné, zvláť keď ohriatie každého kubického metra čerstvého vzduchu počas vykurovacej sezóny tvorí významný ekonomický a enviromentálny náklad?
Koncept dopytom riadeného vetrania spočíva na princípe poskytovania správneho objemu čerstvého vzduchu bývajúcim, keď to potrebujú, a tam kde je to potrebné. S inteligentným riadením prietoku vzduchu (vrátane dopytom riadeného vetrania), sa úspory energie vytvárajú pri každej príležitosti kedy potreba vetrania je nízka ak nie nulová, čo reprezentuje viac ako polovicu času. Naopak, aktivity spôsobujúce väčšie znečistenie vzduchu ako napr. varenie v kuchyni, sprchovanie, alebo dokonca uvolnenie pachových metabolických zlúčenín, vytvára potrebu väčšej výmeny vzduchu na rýchlejšie odstránenie znečistenia.

V každom momente, dopytom riadené vetranie ponúka optimalizáciu vykurovacích nákladov a vnútornej kvality vzduchu, a to plne automaticky. Všetky Aereco vetracie systémy sú navrhnuté na princípe dopytom riadeného vetrania, ktoré popri komforte pre bývajúcich, má mnoho ďalších výhod.

Dopytom riadené vetranie : mnoho ďalších výhod

Okrem optimalizovanej kombinácie vnútornej kvality vzduchu a úspor energie, dopytom riadené vetranie ukazuje mnoho nepriamych výhod plynúcich z redukcie priemerného prietoku vzduchu:

Znížená priemerná spotreba dopytom riadeného odsávacieho ventilátora

Znížením priemerného prietoku vzduchu, dopytom riadený vetrací systém umožňuje odsávaciemu ventilátoru pracovať výrazne pod maximálnym prietokom vzduchu, to znamená pri veľmi nízkom príkone. Tento aspekt jasne podporuje vyvážené dopytom riadené vetracie systémy, ako napr. Aereco, v porovnaní so štandardnými vetracími systémami s rekuperáciou vzduchu, ktoré typicky majú dva ventilátory pracujúce pri vyšších otáčkach (s vyšším priemerným prietokom vzduchu), a teda sú čiastočne penalizované pokiaľ ide o vlpyv na životné prostredie a spotrebu elektrickej energie (najmä primárnej).


Znížené zanášanie filtrov, vzduchovodov a odsávacích jednotiek

Podstatné zníženie prietoku vzduchu pri dopytom riadenom vetraní vedie k zníženiu celkového množstva častíc, ktoré môžu upchať jednotlivé komponenty vetracieho systému, čo je priamo úmerné k celkovému objemu vzduchu za dané obdobie. Preto údržba vzduchovodov a filtrov (tam kde sú použité) je menej náročná spolu so znížením spotreby energie dopytom riadeného odsávacieho ventilátora (v prípade prítomnosti filtrov).


Zvýšená životnosť dopytom riadených ventilátorov

Znížením priemerného prietoku v priebehu celého roka, dopytom riadené vetranie umožňuje zníženie požiadaviek na odsávací ventilátor, čím zároveň zvyšuje jeho životnosť. To preto, lebo životnosť odsávacieho ventilátora závisý najmä na výkone v akom pracuje, a výkon je zas priamo úmerný k požiadavke na priemerný prietok vzduchu vetracím systémom.


Vačšia dostupnosť tlaku a prietoku pre odsávacie mriežky

Pri vetracích systémoch so spoločnými stupačkami, či už v RD alebo bytových domoch, regulácia prietoku vzduchu eliminuje zahltenie stupačiek vzduchom, ktorý nemusel byť odsatý, kedže nebol znečistený. Pri konštantnom vetraní totiž odsávame vzduch aj taký, kt. nie je potrebné odsať, kedže ho neregulujeme podľa aktuálneho znečistenia.


Zmenšuje veľkosť vzduchovodov, teda znižuje investičné náklady a potrebnú podlahovú plochu

Pri dopytom riadenom vetraní, modulácia prietoku umožňuje zmenšiť veľkost vzduchovodov, využijúc výhodu, že nie všetky odsávacie mmriežky pracujú na maximálnu úroveň súčasne. Tento jav, tiež nazývaný prietok na požiadanie bol mnohonásobne verifikovaný experimentami uskutočnenými spoločnosťou Aereco. Velkosť vzduchovodu pre celkový prietok môže byť menšia ako suma potrebných maximálnych prietokov, na rozdiel od vetrania s konštantným prietokom, kde veľkosť vzduchovodu pre celkový prietok je striktne rovná sume dielčích prietokov. Použitie menších vzduchovodov, preto znižuje investičné náklady a požiadavku na podlahovú plochu.


Výhody DCV

Pretože prietoky vzduchu sú regulované kontinuálne podľa potrieb bývajúcich, Aereco dopytom riadené vetracie systémy znižujú tepelné straty z vetrania, zlepšujú kvalitu vzduchu vo vnútri a obmedzujú problémy s vlhkosťou.

Vlhkosťou riadený vetrací systém vynájdený Aerecom už v roku 1984 je dodnes považovaný za hlavný technologický prielom pri dopytom riadených vetracích systémoch súčasnosti.

Inteligentná distribúcia prietokov vzduchu

Aereco proces optimalizuje distribúciu vzduchu v obytnom priestore : vďaka prívodným štrbinám reagujúcim na vlhkosť, usmerňuje väčšiu časť vzduchu do miestností, ktoré ho potrebujú viac. Týmto spôsobom obmedzujú tepelné straty z vetrania v neužívaných miestnostiach a zabezpečuje dobré vetranie tam, kde je to potrebné.


Rovnako ako počet a aktivity bývajúcich v obytnom priestore sa neustále menia, tak je to aj s výmenou vzduchu.

Pre naplnenie variabilných potrieb, Aereco dopytom riadené vetracie systémy zabezpečujú výmenu vzduchu priamo určenú znečistením vo vnútri obydlia. Nárast vnútorného znečistenia obvykle sprevádzaný s nárastom relatívnej vlhkosti, čo spôsobuje otvorenie prívodných štrbín reagujúcich na vlhkosť a dopytom riadených odsávacích mriežok. Na miestach, kde je obsadenosť nižšia sa klapky otvárajú menej, čím šetria energiu.


Tlak a prietoky vzduchu sú vybalancované

V bytových domoch, kde je použité pasívne prirodzené vetranie alebo hybridné vetranie, komínový ťah prirodzene preferuje nižšie poschodia pred vyššími, poskytujúc viac tlaku najnižším poschodiam.

Vetracie systémy riadené vlhkosťou kompenzujú nedostatok tlaku na vyšších poschodiach väčším otvorením klapiek (pre danú vlhkosť), vyvažujúc tak prietoky vzduchu celou vetracou šachtou.

Pri porovanteľnej obsadenosti na každom poschodí, Aereco systém minimalizuje rozdiely v prietokoch vzduchu, v porovnaní s väčšími rozdielmi pri konštantnom vetraní.


Aktivačné módy

Správne vetranie

je základným konceptom sprevádzajúcim návrh všetkých Aereco vetracích produktov. Terminály vetracích systémov sú riadené a aktivované rôznymi spôsobmi podľa typu znečistenia a potrieb každej miestnosti. Najčastejšie používané aktivačné módy Aereco systémov sú:

Prietok vzduchu regulovaný vlhkosťou

Princíp: prietok vzduchu je regulovaný jeho lokálnou relatívnou vlhkosťou.

Toto je prvý aktivačný mód Aereco systémov. Detektorom a aktivátorom výrobkov citlivých na vlhkosť je senzor, ktorý využíva dobre známy fyzikálny jav: tendenciu niektorých látok sa rozťahovať, ak sa zvyšuje relatívna vlhkosť vzduchu a sťahovať keď sa znižuje. 8 alebo 16 polyamidových stúh hygro senzora využívajú tento princíp pre ovládanie jednej alebo viacerých klapiek, a tak upravujú prierez pre prietok vzduchu podľa okolitej relatívnej vlhkosti vzduchu.

Pri vyššej vlhkosti vzduchu v miestnosti, sú klapky viac otvorené. Senzor je izolovaný od prichádzajúceho vzduchu; meria len vnútornú relatívnu vlhkosť. Naviac, vďaka termálnej korekcii, otváranie klapiek nie je ovplynvené externými klimatickými podmienkami.Aereco technológia citlivá na vlhkosť je aplikovaná v prívodných štrbinách vzduchu, a odsávacích mriežkach umiestnených v miestnostiach kde vlhkosť reflektuje úroveň vnútorného znečistenia (spálne, izby, kúpeľne). Viac informácií o vetraní citlivom na vlhkosť.


Manuálne aktivovaný prietok vzduchu

Princíp: nechajte bývajúcich zvýšiť prietok vzduchu v čase zvýšeného znečistenia.

Tam kde relatívna vlhkosť nemôže byť použitá ako indikátor vysokého znečistenia (kuchyňa, WC, atď. pri používaní) užívatelia môžu manuálne aktivovať maximálny prietok vzduchu v odsávacích mriežkach pre rýchle odsatie opotrebovaného vzduchu, nepríjemných pachov, a nadmiernej vlhkosti. Tento špičkový prietok môže byť aktivovaný tlačítkom (‘napr. zvončekové’), zatiahnutím šnúrky, alebo diaľkovým ovládačom. Táto funkcionalita môže byť tiež doplnená k regulácii na základe vlhkosti pri odsávacích mriežkach.


Prietok vzduchu aktivovaný detektorom prítomnosti

Princíp: automaticky zvýši prietok vzduchu, ak je detekovaná prítomnosť v miestnosti.

Prítomnosť niekoho v miestnosti automaticky iniciuje detektor prítomnosti, ktorý otvorý klapky odsávacej mriežky na maximum. Tento spôsob sa používa, ak vlhkosť nie je dostatočným parametrom pre výmenu vysoko znečisteného vzduchu (používanie WC, náhodná obsadenosť v kanceláriách, atď.). Táto technológia umožňuje úporu nákladov na vykurovanie v čase bez detekcie prítomnosti.

Modul detekcie prítomnosti obsahuje pyroelektrický senzor, ktorý detekuje infračervené žiarenie zachytené Fresnelovými šošovkami. S dosahom 4 m a 100° uhlom detekcie je veľmi efektívny. Infračervené žiarenie zachytené senzorom je permanentne analyzované a v prípade zachytenia zmeny je do elektronickej dosky vyslaný signál. Po vyhodnotení signálu dôjde k aktivácii motora ovládajúceho otváranie klapiek odsávacej mriežky.

Technológia detekcie prítomnosti je použitá v odsávacích mriežkach a termináloch núteného vetrania v miestnostiach, kde relatívna vlhkosť nie je dostatočným indikátorom znečistenia vzduchu (WC, kancelárie, atď.).


Prietok vzduchu aktivovaný CO2 alebo VOC senzorom

Princíp: riadenie prietoku vzduchu automaticky podľa úrovne CO2 alebo VOC.

Obidva senzory pracujú rovankým spôsobom: prahová úroveň otvorenia je vybratá v čase inštalácie. Keď úroveň CO2 (alebo VOC, v závislosti od verzie výrobku) je pod prahovou hodnotou, prietok vzduchu je na základnej úrovni (minimum). Ak sa úroveň znečistenia zvýši nad prahovú hodnotu, odsávacie mriežky sa otvoria na maximum až do poklesu znečistenia pod nastavenú prahovú hodnotu.


Parametre prietoku dopytom riadeného vetracieho systému

Modulačné parametre by mali umožniť reguláciu objemu výmeny vzduchu na základe aktuálnych potrieb a preto, výber parametra zavisý od aplikácie, spôsobu užívania a aktivít (typ a úroveň emitovaného znečistenia). Nižšie uvedená tabuľka udáva rôzne parametre modulačného vetrania podľa použitia ako návod:

Vlhkosť Prítomnosť Vlhkosť + spínač Vlhkosť + prítomnosť Prítomnosť s časovačom Vlhkosť + prítomnosť s časovačom
Použitie
Kuchyňa ++ ++++
Kúpelňa ++++ +++ +++ +++
WC ++++ ++ +++ ++++ +++
Kúpelňa s WC + + ++ +++ ++++
Práčovňa ++++ +++ +
Školy
Triedy +++ + + +
Sociálky ++++ ++ +++ ++++ +++
Administratíva
Kancelárie +++ + + +
Zasadačky +++ + + +
Fitness centrá
Šatne +++ ++ ++ +++ +++
Sprchy ++++ +++ +++ +++
Lode
Kabíny (kúpelne – WC) ++ ++ +++ +++ ++ ++++
Mobilné domy
Kuchyňa ++ ++++ +++
Kúpeľňa a WC + + ++ +++ + +++
Oxid uhličitý (CO2) Prchavé organické zlúčeniny (VOC) Dialkové ovladanie Fixný prietok, nastaviteľný pri inštalácii
Byty a RD
Kuchyňa ++ +++ +
Kupeľňa +
WC ++ +++ +
Kúpľňa s WC ++
Práčovňa ++
Školy
Triedy ++++ ++++ +
Sociálky ++ +++ +
Administratíva
Kancelárie ++++ ++++ +
Zasadačky ++++ ++++ + +
Fitness centrá
Šatne ++++ ++++ + +
Sprchy + ++
Lode
Kabíny (kúpelne – WC) ++++ +++ ++ +
Mobilné domy
Kuchyňa +++ +++ +++ +
Kúpeľňa a WC +++ ++++ ++ +

Vetranie citlivé na vlhkosť

Vynájdené v roku 1984 spoločnosťou Aereco, vetrací systém citlivý na vlhkosť automaticky prispôsobuje prietok vzduchu v závislosti od lokálnej relatívnej vlhkosti, bez elektrického napájania.

Ako pracuje vetrací systém citlivý na vlhkosť

Aereco vetracie systémy citlivé na vlhkosť sú v princípe založené na modulácii prierezu - a tak aj samotného prietoku - v prívodnej štrbine a odsávacej mriežke, pomocou geniálneho mechanického senzoru, ktoré priamo ovláda regulačnú klapku umiestnenú v ceste prietoku vzduchu (bez elektrického napájania).

Presný a spoľahlivý automatický senzor

V8 senzor, ktorý je zároveň detektorom ako aj hnacou silou, využíva dobre známy fyzikálny jav: vlastnosť niektorých látok rozťahovať sa keď pri zvýšení vlhkosti a skracovať sa, ak sa vlhkosť zníži. Na tomto princípe 8 alebo 16 polyamidových stúh vlhkostného senzora aktivuje jednu alebo viac klapiek a tak určuje veľkosť prechodu (prierez) pre vzduch podľa okolitej relatívnej vlhkosti vzduchu. čím je vlhkosť v objekte väčšia, tým sú klapky viac otvorené. Vlhkostný senzor je izolovaný od vstupujúceho vzduchu; meria len vnútornú vlhkosť priestoru, bez akéhokoľvek rizika zanášania odsávaným vzduchom odsávacím ventilátorom.

Naviac, vďaka termálnej korekcii aplikovanej na senzor prívodnej štrbiny, otváranie a zatvaranie klapiek sa vykonáva nezávisle na externých klimatických podmienkach, dokonca aj keď absolútna vlhkosť je nízka, ako býva v zime.


Vlhkosť, relevantný indikátor znečistenia vzduchu

Vlhkosť patrí k najrelevantnejším indikátorom potreby vetrania v objekte. Či je produkovaná aktivitami ako varenie, sprchovanie alebo pranie/sušenie oblečenia atď. alebo prostredníctvom metabolických procesov ako sú dýchanie a potenie, vlhkosť je produkovaná v rôznom čase, na rôznych miestach, a v rôznych mnozžstvách. V relatívne dobre utesnených objektoch bez správne navrhnutého vetracieho systému reagujúceho na vlhkosť, vlhkosť kondenzuje na chladnejších stenách a oknách podporujúc rast plesní. To nevytvára len potenciálne riziko poškodenia stavebných konštrukcií, ale predstavuje to tiež zdravotné riziko pre dýchací systém obyvateľov *. Úpravou prietoku vzduchu v pomere k relatívnej vlhkosti, vetranie citlivé na vlhkosť poskytuje účinnú a koherentnú odpoveď na problém kondenzácie. Všeobecnejšie povedané, produkcia iných znečisťujúcich látok ako CO2(produkované metabolizmom) a pachmi pri varení je takmer vždy systematicky sprevádzaná zvýšením vlhkosti. V dôsledku toho, vetranie citlivé na vlhkosť tiež poskytuje nepretržitú a proporcionálnu úpravu prúdenia vzduchu k týmto znečisťujúcim látkam pre ich lepšie odsatie.

* Voda, či už vo forme kvapaliny alebo pary, je hlavnou príčinou škôd v budovaách. Ak relatívna vlhkosť v rozmedzí 40 až 60% je dôležitá pre správne fungujúci dýchací systém, extrémna vlhkosť je škodlivá ako pre budovy tak aj pre jej obyvateľov.


Porovnanie DCV a rekuperácie

Aereco dopytom riadené nútené podtlakové vetranie: relevantná, nízko-nákladová alternatíva ku konštantnému vetraniu s rekuperáciou tepla

Štúdia bola vykonaná v 2008 Fraunhoferovým inštitútom Bauphysik za účelom vyhodnotenia efektivity Aereco hygroregulovateľného núteného vetracieho systému a porovnania s niekoľkými ďalšími systémami vetrania s rekuperáciou tepla.

Simulácia bola vykonaná v 75 m² apartmáne obsadenom 3 osobami. Vnútorná teplota bola konštantná 21°C. U-faktor definovaný na 0,25 W/m ².K. Boli použité tri reprezentatívne typy počasia (údaje dodané nemeckým meteorologickým inštitútom):

 • Hof (chladné)
 • Würzburg (mierne)
 • Freiburg (teplé)

Výsledky tu uvedené sú založené na údajoch o počasí mesta Hof (kde vetranie s rekuperáciou tepla prináša najväčšie úspory energie).

Dokument : Calkulácia primárnej energie pri vetraní s rekuperáciou tepla zahŕňa prívodný aj odsávací ventilátor v porovnaní s jedným odsávacím ventilátorom pri nútenom dopytom riadenom vetraní (reagujúcom na vlhkosť). Viď štúdia.

Úspora energie

The study showed that the Aereco demand controlled MEV system consumes only slightly more energy – 1 070 kWh – per heating period than an 80 % heat recovery system, under the conditions of the study. The corresponding extra cost – €47 – is much smaller than the cost of the annual filter change necessary to maintain the level of performance of HR units (see graph 1 below).

Štúdia ukázala, že Aereco dopytom riadený MEV systém spotrebováva len o niečo viac energie - 1 070 kWh - za vykurovaciu sezónu ako 80 % účinný vetrací systém s rekuperáciou tepla, za podmienok uvedených v štúdii. Súvisiaci extra náklad – €47 – je oveľa menší ako náklady na ročnú výmenu filtrov pre udržanie účinnosti rekuperčnej jednotky (graf č. 2).

Dlhodobá projekcia grafu č. 1 ukazuje, že počiatočné naviac náklady na systém vetrania s rekuperáciou tepla (dodávka a montáž), v porovnaní s Aereco dopytom riadeným MEV sa nikdy nevrátia (dokonca aj bez započítania potrebnej ročnej výmeny filtra).

Prínosy pre životné prostredie

Energetická efektivita Aereco MEV systému je posilnená skutočnosťou, že jeho jediný ventilátor spotrebuje menej elektriny ako dva ventilátory s predohrevom rekuperačného systému. S PE-faktorom 2.7, vplyv na primárnu spotrebu energie - a tak aj na emisie CO2 - zvýhodňuje vlhkosťou regulovaný vetrací systém vďaka podielu primárnej energie potrebnej na prevádzku systému.

Kvalita vzduchu vo vnútri

Táto štúdia tiež ukázala, že v reálnych podmienkach obsadenosti Aereco dopytom riadené MEV udržuje hladinu CO2 menšiu ako 1 200 ppm, ktorá zaručuje optimálnu kvalitu vzduchu (IAQ) v byte (graf č. 3).Termické správanie prívodných štrbín citlivých na vlhkosť

Riadenie úrovne teploty v senzore citlivom na vlhkosť, pre optimálnu funkčnosť počas všetkých sezón

Pozícia klapiek v prívodnej štrbine citlivej na vlhkosť je priamo určená relatívnou vlhkosťou v senzore. Avšak relatívna vlhkosť v senzore môže byť odlišná od vlhkosti v strede miestnosti, v ktorej je prívodná štrbina vzduchu nainštalovaná. To preto, lebo pri rovnakej absolútnej vlhkosti vzduchu sa relatívna vlhkosť mení v závislosti od teploty. Z toho môžme udvodiť to, že teplota v senzore môže mať zásadný vply na meranie relatívnej vlhkosti vzduchu. Preto je dôležité meranie tohto teplotného rozdielu za účelom správneho riadenia polohy klapiek pri akýchkoľvek poveternostných podmienok (vnútorná a vonkajšia teplota, vnútorná a vonkajšia relatívna vlhkosť) a pozorné sledovanie emisie vnútornej vlhkosti.

Význam “dobrého” termálneho koeficientu

Termálny koeficient CT je definovaný vzťahom: Tsensor = CT x (Tindoor – Toutdoor)

Kde T = teplota v oC

Vďaka niekoľkoročnému výskumu bolo možné stanoviť a riadiť ideálnu hodnotu CT tepelného koeficientu. S CT medzi 0.25 až 0.32, Aereco hygroregulovateľné prívodné štrbiny ponúkajú perfektnú amplitúdu modulácie vetrania pre každé ročné obdobie a sú pripravené reagovať na najnižšie emisie vlhkosti v interiéri. I zime, v neobývanej miestnosti kde je relatívna vlhkosť nízka, klapka je v uzavretej polohe, ale je pripravená reagovať a otvárať sa pri akejkoľvek emisii vlhkosti, dokonca aj malej. Viac ko 25 rokov experimentov umožnilo Aerecu získať perfektnú kontrolu nad priemyselnou spoľahlivosťou a životnosťou tohto tepelného koeficientu.

Dôsledky príliš vysokého tepelného koeficientu

Pri vyššom tepelnom koeficiente (TC > 0.32) z dôvodu zlej tepelnej izolácie voči vonkajšiemu vzduchu, teplota senzora v zime by bola priliš nízka. To by znamenalo, že senzor by snímal príliš vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu, čo by znamenalo nadmerné otvorenie hygroregulovateľnej prívodnej štrbiny, aj keď je relatívna vlhkosť v miestnosti nízka. Jej modulačná kapacita by bola výrazne zredukovaná, ak nie nulová. Zle riadený tepelný koeficient by zvýšil tepelné straty, najmä prostredníctvom krížového toku, a znížil tým kvalitu vzduchu v obývaných miestnostiach (kedže prietok vzduchu by nebol dobre distribuovaný s ohľadom na reálne potreby). Okrem toho, že príliš nízka teplota senzora by spôsobila veľké zvýšenie hysterézie (rozdielu medzi oboma koncami otváranie-zatváranie/vlhkosť krivky), čo by znamenalo neschopnosť určenia správnej pozície klapiek pre známu relatívnu vlhkosť.

S cieľom lepšie porozumieť vzťahu medzi relatívnou vlhkosťou, absolútnou vlhkosťou a teplotou je dobré si pozrieť napr. Mollierov diagram.

Porovanie rôznych produktov podľa normy EN 13141-9

EN 13141-9 norma, ktorá definuje skúšobné metódy pre hygroregulovateľné prívodné štrbiny vzduchu, vyžaduje izotermické merania (rovnaká teplota vzduchu vonku a vo vnútri) a neizotermické merania (chladnejší vzduch vonku) s cieľom posúdiť vply tepelného koeficientu na prevádzku prívodných štrbin vzduchu citlivých na vlhkosť. Ako je ukázané na tomto grafe, charakteristika Aereco hygroregulovateľnej prívodnej štrbiny (prezentovaný model : EHA2 5-35) je posunutý smerom doľava (nižšia relatívna vlhkosť je potrebná pre otvorenie) keď vonkajšia teplota je nižšia (10°C, modrá krivka). V tomto prípade je zachovaná rovnako veľká modulačná amplitúda a podobné parametre ako pri izotermickej prevádzke (šedá krivka) dokonca aj pri nízkej priemernej relatívnej vlhkosti vzduchu v zime.

Posun krivky Aereco hygroregulovateľnej prívodnej štrbiny vzduchu v závislosti na teplote


V prípade, že tepelný koeficient prívodnej štrbiny je príliš vysoký (zle izolovaný senzor) ako je to v prípade testovanej štrbiny citlivej na vlhkosť (inej značky), pri neizotermickej prevádzke pri vonkajšej teplote 10oC (modrá krivka) už nie je možná reálna modulácia podľa relatívnej vlhkosti. Teplota senzora je príliš nízka a to zvyšuje snímanú relatívnu vlhkosť v porovnaní s aktuálnou teplotou uprostred miestnosti. Táto hygroregulovateľná prívodná štrbina je preto takmer permanentne otvorena, a už viac nereguluje prietok vzduchu. Tento jav je výraznejší, čím je pokles vonkajšej teploty väčší.

Posun krivky Brand X hygroregulovateľnej prívodnej štrbiny vzduchu v závislosti na teplote


Inštalácia prívodných štrbín

Vŕtanie otvorov pre okenné prívodné štrbiny vzduchu

Vyhotovenie otvoru je veľmi dôležité, pretože len správny otvor umožní správny prietok vzduchu prívodnou štrbinou. Táto stránka obsahuje hlavné body súvisiace s jeho realizáciou.

Príklad hygroregulovateľnej prívodnej štrbiny v plastovom okne s otvorom vo fixnej časti (v ráme).

Rozmery otvoru

Väčšina Aereco okenných prívodných štrbín vzduchu vyžaduje nasledovný otvor, ktorý garantuje indikovaný prietok vzduchu v závislosti od tlaku (bez redukcie prierezu otvoru). Je vytvorený z dvoch častí, čím zachováva tuhosť okna. Je možné vyhotoviť aj otvory iných rozmerov, podľa špecifických požiadaviek výrobcov okien.

Všeobecné doporučenia
 • Zabepečte kontinuálny otvor odkrytu po vnútornú časť štrbiny, bez redukcie prierezu
 • Rešpektujte rozmery otvoru podľa inštalačných inštrukcií prívodnej štrbiny pre garanciu prietokov
 • Niektoré okná môžu vyžadovať prídavnú prechodku pre zabezpečenie kontinuity otvoru medzi vonkajším krytom a samotnou štrbinou. Aereco ponúka špecálne príslušenstvo (E-TFR)
 • Je doporučené informovať užívateľov, že prívodná štrbina vzduchu by sa nemala nikdy zapchať, ani v chladnom počasí, aby bolo zabepečené dostatočné vetranie
Typy okien

Aereco prívodné štrbiny vzduchu môžu byť inštalované do PVC, drevených alebo hliníkových okenných profilov. Väčšina profilov je kompatibilná s Aereco štrbinami.

Umiestnenie otvoru pre prívodnú štrbinu vzduchu

Otvor musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade neoslabil konštrukciu okna. Ak to nie je nemožné, prívodná štrbina vzduchu musí byť umiestnená v hornej šasti rámu, z niekoľkých dôvodov:

 • Vonkajší vzduch počas chladného počasia je pri vstupe v hornej časti okna priebežne ohrievaný teplým vzduchom hornej časti miestnosti a tak eliminuje diskomfort bývajúcich.
 • Citlivosť prívodnej hygro štrbiny na vlhkosť je na tomto mieste optimálna.
 • Výmena vzduchu v miestnosti je lepšia, kedže odsávanie z miestností je často realizované popod dvere.
 • Horné umietnenie lepšie chráni pred vniknutím vody aj v prípade silného vetra.
Vyhotovenie otvoru

Spôsob vyhotovenia otvoru v okennom ráme závisý od viacerých faktorov.

Počas výrobného procesu samotného okna:

Ide o najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, kedy v rámci výrobného procesu okna sa s profesionálnymi frézovacími strojmi vyhotový otvor, ešte pred samotnou inštaláciou okna v objekte:

Príklad frézovacieho stroja pre PVC a hliníkové profily

Na existujúcich oknách:

Ak je okno, do ktorého má byť inštalovaná štrbina už zabudované v objekte, nie vždy je možné použiť frézovací stroj. Ak je to však možné, doporučujeme použiť podobné zariadenie ako je uvedené v predchádzajúcom odstavci. Ak to nie je možné, niekoľko nástrojov je možné použiť pre vyhotovenie požadovaného otvoru. Nižšie sú uvedené niektoré z možných nástrojov.

Prenosná frézka


Vŕtačka


Lupienková píl


Flexa


Proces vyhotovenia otvoru a inštalácie prívodnej štrbiny + vonkajšieho krytu na existujúce okno:

 1. Vyfrézujte otvor v najvyššej časti okna podľa inštrukcií dodaných s výrobkom. V závislosti od typu okna, môže byť otvor vyhotovený v pohyblivej (krídlo) alebo pevnej (rám) časti okna.
 2. Priskrutkujte základňu skrutkami (niektoré prívodné štrbiny sa inštalujú priamo na okno, bez akejkoľvek základne).
 3. Zacvaknite štrbinu k základni. Uistite sa, ze je štrbina pevne a tesne uchytená, aby nespôsobovala hluk príp. úniky vzduchu.
 4. Uchyťte vonkajší kryt skrutkami na okno z vonkajšej strany. V závislosti od typu okna, môže byť kryt uchytený na pohyblivej (krídlo) alebo pevnej (rám) časti okna.

Viď. príklady na:

http://www.youtube.com/watch?v=cJeYdTBwpXI

Pohľady na štandardne vyhotovené otvory na krídle a ráme PVC okna.

Príklady otvorov v rôznych profiloch

Drevený profil

Prívodná štrbina (vľavo) a kryt (vpravo)
inštalované na krídle okna.

PVC profil

Prívodná štrbina (vľavo) inštalovaná na krídle okna.
Vonkajší kryt (vpravo) inštalovaný na ráme okna.