Prečo vetrať?

Potrebujem vetrací systém?

Následujúce krátke videá, názorným spôsobom popisujú dôvody prečo je potrebný vetrací systém

 

 

Vetranie otváraním okien: zastaralý a nákladný zvyk

Energetický kontext ako aj hektická doba nás vedú zamyslieť sa, či otváranie okien je správnou odpoveďou na zabezpečenie dobrej úrovne hygieny v obývaných priestoroch. V súčasnej dobe nové energetické požiadavky vyžadujú implementáciu automatického vetracieho systému pre zabezpečenie tejto funkcie. Hľadanie energeticky a funkčne vyváženého systému zjavne nie je viac kompatibilné so starým vetracím systémom resp. zvykom. Dnes je jasné, že obyvatelia nie sú schopný sami posúdit ani množstvo potrebného vzduchu, ktoré má byť vymenené, ani miesto vstupu do obydlia, ani jeho trvanie. Pri vetraní otváraním okien je množstvo vymeneného vzduchu buď príliš nízke (príliš krátke vetranie, alebo v nesprávnom počte miestností), alebo príliš vysoké (čo spôsobuje vážne tepelné straty, zvlášť v zime). Napr., keď je vonkajšia teplota 5°C a vnútorná teplota je 21°C, vetranie otváraním počas 10 minút stojí okolo 10kW/h vykurovacej energie, čo znamená 0.12 €.

Otváranie okna v zime počas 10 min = 0.12 €*

Preto, vhodný a automatický vetrací systém je jediná cesta ako zabezpečiť potrebnú vnútornú kvalitu vzduchu a optimálnu energetickú úsporu tak, že výrazne zníži tepelné straty odstránením potreby vetrania otváraním okien, zvlášť počas vykurovacej sezóny.

* na základe priemernej ceny elektickej energie vo Francúzsku (na Slovensku je to viac), odhad na základe vnútornej teploty 21°C a normálnych podmienok.


Nová úloha vetrania

Nová úloha vetrania

Posilnením požiadaviek na energetickú úspornosť budov a lepšie povedomie o kvalite vzduchu, ktorý dýchame vo vnútri budov vytvárajú novú úlohu vetrania. Posilnenie izolácie a utesnenia budov už neumožňuje prirodzenú výmenu vzduchu infiltráciou, a zároveň hľadanie úspor na vykurovaní vyžaduje lepšiu kontrolu nad stratami tepla, a to vrátane tých, ktoré sú generované vetraním, pričom tieto reprezentujú zvyšujúci sa podiel na stratách.

Väčšina stavebných komponentov a zariadení sa dnes priamo alebo nepriamo podiela na spotrebe energie budov (okná, izolácie, kotly, atď, ktoré ťažili zo značného technologického pokroku v poslednej dekáde a sú energeticky maximálne optimalizované). Preto dnes, je hlavným zdrojom úspor vetranie.Ak vetranie reprezentuje v priemere 20 až 25%  nákladov na vykurovanie pri nezaizolovaných alebo zle zaizolovaných budovách, úroveň tepelných strát z vetrania pri veľmi dobre utesnenej a zaizolovanej budove môže dosiahnúť až 50% . Z toho dôvodu sa stáva kľúčovým implementácia efektívneho vetracieho systému, výhodne kombinujúceho energetickú náročnosť a kvalitu vzduchu vo vnútornom prostredí. Vlády si čoraz viac uvedomujú úlohu vetrania, pretože väčšina Európskych noriem vyžaduje a predpisuje vetracie systémy v budovách berúc do úvahy ich energetický vplyv podľa existujúcich termálnych regulácií.

Zdroje tepelných strát v priemernom dome - Zdroj: ADEME - Návrh Aereco - Vetrania

Dopytom riadené vetranie (DC vetranie) výhodne kombinuje vnútornú kvalitu vzduchu s úsporou energie.


Zdroje znečistenia vzduchu

Zdroje vnútorného znečistenia

Základnou úlohou vetracieho systému je zabezpečiť dobrú kvalitu vzduchu vo vnútri výmenou opotrebovaného vzduchu čerstvým vzduchom zvonku. Znečistenie vzduchu vo vnútri obytných budov generované emisiami ľudského metabolizmu, aktivitami vykonavanými vo vnútri, stavebnými materiálmi či zariadením budovy – je komplex viacerých typov znečistenia, pričom vlhkosť hrá významnú a špecifickú rolu pri rezidenčných objektoch.

Vlhkosť: kľúčový faktor pre zdravé budovy a zdravie ich obyvateľov

Či už v tekutej alebo plunnej forme, voda je hlavnou príčinou škôd v obydlí. Už malé množstvo vodnej pary má priamy alebo nepriamy vply na zdravie obytného priestoru a jeho obyvateľov.

Aj keď nejaká vlhkosť je potrebná pre správnu funkciu respiračného systému- ideálne medzi 40 % a 60 % relatívnej vlhkosti -, príliš veľa vlhkosti je škodlivé ako pre samotný objekt, tak aj jeho obyvateľov. V nových alebo nanovo zateplených objektoch môže nedostatok vetrania spôsobiť značné škody a to kondenzáciou na tepelných mostoch, okenných výpniach, parozábranách alebo zhoršením izolačných vlastností stien.

Väčšina z tejto nadmernej vlhkosti je vytvorená ľudskou aktivitou: dýchanie, domáce práce (pranie, varenie, sušenie bielizne, atď.), väčšie množstvo izbových rastlín, ...


Vysoká relatívna vlhkosť podporuje bio-kontaminátory

Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu vo vnútornom prostredí zvyšuje riziko napadnutiaroztočmi a kondenzácie na chladných plochách, čo podporuje tvorbu plesní  a baktérií.Relatívna vlhkosť vzduchu v byte teda musí byť riadená účinným vetracím systémomaby sa stabilizovala na požadovanej úrovni.

Okrem toho bolo preukázané, že vlhkosť rozhodujúci vplyv na zdravie a komfort bývajúcich. CO2, VOC a ďalšie bio-kontaminátory preto musia byť zahrnuté dovetracích stratégií pre zabezpečenie dobrej kvality vzduchu vo vnútri obydlia.


VOC

Štúdie realizované v krajinách po celom svete ukázali, že pri nedostatočnom vetraníobydlia je vo vzduchu veľa znečisťujúcich látok, ktoré výrazne prekračujú súčasnénormy, či odporúčania WHO. Problematickými látkami môžu byť farby, laky, tapety,zasklenia, laminátové podlahové krytiny, leštidlá, aerosólové plechovky, petrolejovékachle, parfumy a mnohé ďalšie.
Zabezpečením trvalého vetrania s premenlivým objemom, ktorý nikdy nie jenulový, Aereco vetracie systémy ponúkajú odpovede na uvedené problémy a vkombinácii so správnym výberom nízko emisných materiálov minimalizujú vyššie uvedené riziká.

planches de bois


Oxid uhličitý (CO2) a iné emisie

Prítomnosť CO2 v byte, je najmä v dôsledku dýchania bývajúcich. Štúdie ukazujú, žedýchanie je sprevádzaná emisiami vodnej pary, čo potvrdzuje užitočnosť použitiazariadení regulujúcich objem vetrania na základe relatívnej vlhkosti.
Medzi najobávanejšie znečisťujúce látky nájdené v bytoch, ktoré môžuspôsobovať zdravotné riziká patria: oxid uhoľnatý, generovaný vykurovacími sytémami,pri varení plynomfajčenie; radón; azbest; oxidy dusíka (NOx) a oxid dusičitý (NO2). K iným vysoko rizikovým látkam patria bio-kontaminátory ako sú roztoče, mikróby, plesnea pod.

Jediná efektívna cesta ako sa zbaviť týchto škodlivých látok je: vetranie. Je to zásadná potreba a nevyhnutný predpoklad pre dobre zdravie