Žiadne produkty v košíku.


Všeobecné obchodné podmienky spol. H-G, s.r.o.
Predávajúci:


H-G, s.r.o., Pytliacka 135/10, 040 11 Košice
IČO: 47618892, IČ DPH: SK2023978803
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súde v Košice I, Oddiel: Sro, vložka: 34896/NKupujúci:


fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.I.
Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia, ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@h-g.sk. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.II.
Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy


Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.III.
Spôsob vrátenia tovaru


Tovar môžete zaslať na adresu: H-G, s.r.o., Pytliacka 135/10, 040 11 Košice
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).IV.
Poškodený tovar


Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prepravcom prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.V.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:


• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúcitento obal rozbalil
• predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a Kupujúcivyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci *:
H-G, s.r.o., Pytliacka 135/10, 040 11 Košice
telefón: +421 904 424 500, e-mail: info@h-g.sk
Kupujúci (spotrebiteľ **):
Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

• Číslo faktúry:

• Popis tovaru/služby:

• Dátum prevzatia tovaru:

• Meno a priezvisko spotrebiteľa:

• Adresa spotrebiteľa:

• Číslo účtu/kód banky:

• Dôvod odstúpenia (nepovinné):

Miesto a dátum: Podpis:

—————————————————————————————————————————————————

* Údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry.
** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Nákup cez eShop je určený len pre B2B

Základné informácie o najbežnejšie dopytovaných produktoch z nášho portfólia sú dostupné na stránkach Obchodu. Stránky sú aktuálne vo vývoji, preto nás kontaktujte emailom resp. cez kontaktný formulár.
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram