Žiadne produkty v košíku.

Všeobecné zmluvné podmienky spol. H-G, s.r.o.

I.
1. Týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou H-G, s.r.o., Pytliacka 135/10, 040 11 Košice, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súde v Košice I, Oddiel: Sro, vložka: 34896/N, IČO: 47618892, IČ DPH: SK2023978803 (ďalej len “Objednávateľ”) a každou osobou (ďalej len „Dodávateľ“), ktorá pre Objednávateľa vykonáva subdodávateľskú činnosť (dodávka materiálu, prác, alebo služieb), ďalej aj ako „Dielo“ na základe písomnej objednávky Objednávateľa (ďalej len Objednávka“).

2. Akceptáciou Objednávky (výslovnou, alebo konkludentnou) dochádza k uzatvoreniu záväzkového vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktorý sa spravuje predovšetkým ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SR.

3. Ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto VZP.

4. Ustanovenia týchto VZP nahrádzajú v dotknutom rozsahu podmienky dohodnuté v rámcovej zmluve, alebo inom zmluvnom dokumente uzatvorenom medzi Objednávateľom a Dodávateľom pred dňom účinnosti týchto VZP.

II.
1. Dodávateľ je pri výkone subdodávateľskej činnosti povinný okrem rozsahu určeným Objednávkou riadiť sa i) realizačným projektom a technickou dokumentáciou, ii) pokynmi Objednávateľa.

2. Dodávateľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu subdodávateľskej činnosti a môže spôsobiť omeškanie Dodávateľa s plnením dohodnutých termínov uvedených v Objednávke.

3. Dodávateľ je povinný prispôsobiť svoj harmonogram subdodávateľskej činnosti aktuálnemu harmonogramu Objednávateľa, alebo harmonogramu celej stavby ktorej je Dielo súčasťou, prijať akékoľvek opatrenia (vrátane nadčasov, prác počas dní pracovného voľna a/alebo pracovného pokoja, zvýšenie počtu pracovníkov Dodávateľa, atď. …) potrebné na to, aby boli dodržané dohodnuté termíny a to bez nároku na náhradu z tohto dôvodu vzniknutých nákladov.

III.
1. Fakturáciu bude Dodávateľ vykonávať mesačne po skončení príslušného mesiaca na základe Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulý mesiac. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa určený pracovník. Bez potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác nemá Dodávateľ právo vystaviť faktúru.

2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3. Faktúru bude Dodávateľ predkladať Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
◦ obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Dodávateľa a Objednávateľa,
◦ údaje o zápise v obchodnom (živnostenskom) registri,
◦ číslo faktúry,
◦ číslo Objednávky,
◦ dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
◦ dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
◦ špecifikácia prác – názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
◦ označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
◦ fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH, výšku DPH, fakturovanú cenu s DPH,
◦ odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Dodávateľa.
4. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo k nej nebudú priložené doklady, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie, splatnosť faktúry začína plynúť až odo dňa doručenia novej (opravnej) faktúry.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať z každej fakturovanej sumy jej časť, tzv. zádržné, ktorého výška bude uvedená percentuálne v Objednávke. Zádržné slúži na zabezpečenie riadneho plnenia povinností Dodávateľa počas zhotovovania Diela, počas záručnej doby Diela, úhradu vzniknutej škody, sankcií uplatnených Objednávateľom voči Dodávateľovi, nákladov na odstránenie vád alebo nedorobkov, ktoré odstráni Objednávateľ prostredníctvom inej osoby namiesto Dodávateľa v prípade omeškania Dodávateľa, alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa voči Dodávateľovi. Objednávateľ vráti Dodávateľovi zostatok zádržného po uplynutí záručnej doby. V prípade, ak v Objednávke nie je uvedená výška zádržného, objednávateľ si zádržné voči Dodávateľovi neuplatňuje.

IV.
1. Dodávateľ vykoná subdodávateľskú činnosť samostatne a pri výkone týchto prác bude spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi Objednávateľa, alebo inými osobami realizujúcimi práce a dodávky na konkrétnom stavenisku. V prípade potreby koordinácie, alebo súčinnosti inej dotknutej stavebnej profesie je Dodávateľ povinný Objednávateľa v primeranej dobe vopred na túto skutočnosť upozorniť, inak musí zabezpečiť takúto koordináciu, alebo súčinnosť na vlastné náklady.

2. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poveriť realizáciou Diela alebo jeho časti tretiu osobu.

3. Dodávateľ je povinný dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Dodávateľ sa zaväzuje kompenzovať Objednávateľovi akúkoľvek ujmu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.

4. V prípade potreby si Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady lešenie, ochranné pracovné pomôcky a pracovné oblečenie s označením LOGA Objednávateľa.

5. Dodávateľ je povinný pred zahájením prác dohodnúť si so zástupcom Objednávateľa postup
vykonávaných prác.

6. Dodávateľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu. Odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác z materiálu, odstráni Dodávateľ na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí, vykoná ich Objednávateľ na náklady Dodávateľa.

7. Dodávateľ je povinný viesť montážny denník odo dňa prevzatia pracoviska o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva. Do montážneho denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizovaného diela/prác. V priebehu pracovného času musí byť montážny denník na stavbe trvalo prístupný.

8. Dodávateľ je povinný vyzvať Objednávateľa prostredníctvom zápisu v montážnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade bude Dodávateľ znášať náklady na ich dodatočné odkrytie a opätovné zakrytie.

9. Dodávateľ v dostatočnej dobe pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie.

10. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať interné smernice Objednávateľa a metodické pokyny týkajúce sa
postupu a výkonu prác, ktoré sú predmetom zmluvných prác, s ktorými ho Objednávateľ oboznámi.

11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu, vykazuje Dielo alebo jeho časť akékoľvek vady alebo nedorobky.

12. O odovzdaní a prevzatí Diela bude spísaný protokol aspoň v dvoch vyhotoveniach. Protokol okrem
základných údajov bude obsahovať aj :
◦ zhodnotenie akosti vykonaných prác
◦ súpis zistených vád a nedorobkov
◦ lehoty určené Objednávateľom na odstránenie vád a nedorobkov
◦ súpis odovzdaných dokladov
◦ dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov Objednávateľ a Dodávateľa.

V.
1. Dodávateľ je povinný pred nástupom na realizáciu Diela/prác oboznámiť sa so všetkými pravidlami bezpečnosti pri práci na danom stavenisku. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie platných právnych predpisov a zásad pre požiarnu ochranu a bezpečnosť pri práci. V prípade pracovného úrazu alebo mimoriadnej udalosti Dodávateľ plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.

2. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady vykonávať školenia svojich zamestnancov a osôb, ktoré poveril vykonávaním prác a dodávok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi platný doklad o vykonanom školení z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy.

3. Dodávateľ bude dodržiavať zákaz používania alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov počas výkonu činnosti pre Objednávateľa na konkrétnom stavenisku. V prípade zistenia požitia alkoholu alebo iných omamných prostriedkov je Objednávateľ oprávnený jednostranne zrušiť Objednávku.

4. Všetky Dodávateľom poskytnuté osobné údaje môže Objednávateľ za účelom plnenia povinností v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci poskytnúť poverenej osobe (napr. bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik).

VI.
1. Dodávateľ poskytne na Dielo/práce záruku v trvaní 60 mesiacov, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Záručná doba začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela.

2. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu, najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení oznámenia vady Objednávateľom a vadu odstrániť ihneď, inak v čo najkratšej dobe s prihliadnutím na charakter vady.

3. Ak Dodávateľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Dodávateľa treťou osobou, náklady na odstránenie vady môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného.

VII.
1. Ak Dodávateľ nevykoná Dielo včas, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2
% z ceny Diela za každý deň omeškania.

2. Ak Dodávateľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie Diela, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny príslušnej časti ceny Diela, ktorú mal Dodávateľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie Diela, a to za každý deň omeškania.

3. Ak Dodávateľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, t.j. najneskôr nasledujúci pracovný deň po oznámení vady, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú vadu až do dňa, kedy Dodávateľ pristúpi k odstraňovaniu vady.

4. Ak Dodávateľ neodstráni vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú vadu až do jej odstránenia.

5. Objednávateľ má voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každé jednotlivé porušenie nasledovnej povinnosti Dodávateľa:

◦ nepredloženie dokladu o vykonanom školení z BOZP a PO
◦ fajčenie na stavenisku mimo vyhradeného priestoru

6. Objednávateľ má voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 EUR za každé jednotlivé porušenie nasledovnej povinnosti Dodávateľa:

◦ nevykonávanie školenia BOZP a PO
◦ nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok pri realizácii Diela
◦ vykonávanie prác pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok
◦ ak Dodávateľ neprijme vhodné opatrenia na dodržanie dohodnutých termínov.

7. Objednávateľ má voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 EUR za každý deň omeškania povinnosti Dodávateľa i) mať uzatvorené platné poistenie zodpovednosti za škodu podľa čl. X. bodu 1 týchto VZP, ii) predložiť Objednávateľovi doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu.

8. Dodávateľ odškodní Objednávateľa v plnej výške v prípade, ak v súvislosti s činnosťou Dodávateľa bude voči Objednávateľovi uplatnená zo strany správneho orgánu, súdu, Investora, alebo vyššieho objednávateľa (zmluvného partnera Objednávateľa), alebo inej osoby akákoľvek zmluvná alebo mimozmluvná sankcia, pokuta, nárok na náhradu škody, a pod. … Takýto nárok voči Dodávateľovi má Objednávateľ právo uplatniť a započítať si z prostriedkov zádržného.

VIII.
1. Nebezpečenstvo škody na diele znáša Dodávateľ až do protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi.

2. Prechod vlastníctva k Dielu, jeho časti nastáva postupne a to v momente zabudovania materiálu,
zariadenia alebo inej dohodnutej časti Diela.

IX.
Objednávateľ je oprávnený jednostranne zrušiť Objednávku (odstúpiť od zmluvy o dielo uzatvorenej v súlade s čl. I bod 2 týchto VZP podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka) najmä v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa, ku ktorým sa vzťahujú sankcie podľa čl. VII bod 5 a bod 6 týchto VZP. Objednávateľ môže zrušiť jednostranne Objednávku aj vtedy, ak Dodávateľovi hrozí alebo sa ocitol v úpadku, je v likvidácii alebo sa Objednávateľ oprávnene domnieva, že Dodávateľ nebude schopný zrealizovať Dielo včas a riadne.

X.
1. Dodávateľ je povinný pre prípad vzniku škody mať uzatvorené poistenie na krytie zodpovednosti za vzniknuté škody s poistným plnením minimálne vo výške ceny Diela podľa konkrétnej Objednávky. Dodávateľ o tom predloží doklad Objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní po začiatku realizácie Diela. Dodávateľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie Diela.

2. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť žiadnu svoju pohľadávku voči Objednávateľovi inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Tieto VZP nadobúdajú platnosť dňom 02.02.2019

Nákup cez eShop je určený len pre B2B

Základné informácie o najbežnejšie dopytovaných produktoch z nášho portfólia sú dostupné na stránkach Obchodu. Stránky sú aktuálne vo vývoji, preto nás kontaktujte emailom resp. cez kontaktný formulár.
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram