Žiadne produkty v košíku.

Informácia k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby poskytnutá v súlade s ustanovením čl. 12 a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Tento dokument obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú zákazníci obchodnej spoločnosti H-G, s.r.o. alebo iné osoby, ktoré používajú webstránku spoločnosti (ďalej len „Dotknutá osoba“).

1. Prevádzkovateľ

1.1 Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť H-G, s.r.o., so sídlom Pytliacka 135/10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík, IČO: 47618892, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo: 34896/V (ďalej len „H-G“). Kontaktnou osobou H-G je Peter Hořák, tel. č.: 0904 424 500, e-mail: info@h-g.sk.

2. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je:

2.1.1 odber noviniek (newsletter) – informovanie Dotknutej osoby o nových produktoch/službách alebo o zmenách produktov/služieb. Súčasťou newsletter-a môže byť aj priamy marketing produktov a služieb poskytovaných H-G ako napr. otvorenie školenia a pod. (ďalej len „Newsletter“).

2.1.2 kontaktný formulár – komunikácia požiadavky, ktorú Dotknutá osoba adresovala H-G (ďalej len „Kontaktný formulár“).

3. Rozsah spracúvaných osobných údajov

3.1 Rozsah spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby zo strany H-G je špecifický v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

3.2 Pri účele spracúvania Newsletter, H-G spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: e-mailová adresa.

3.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, H-G spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

4.1 Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby zo strany H-G je špecifický v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

4.2 Pri účele spracúvania Newsletter, H-G spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na právnom základe – súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zadaním a odoslaním svojej e-mailovej adresy vo vyhradenom priestore na webstránke H-G.

4.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, H-G spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na právnom základe – súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zadaním a odoslaním svojich osobných údajov vo vyhradenom priestore na webstránke H-G.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

5.1 Pri spracúvaní osobných údajov H-G využíva služby ďalších spoločností (sprostredkovateľov), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene H-G. H-G tak činí pri dodržaní podmienok podľa čl. 28 GDPR, len na základe písomnej zmluvy a po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky technické a organizačné požiadavky na spracúvanie osobných údajov.

5.2 H-G spracúva e-mailové adresy prostredníctvom nástroja uvedenom na stránkach www.sendinblue.com.

5.3 H-G neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje Dotknutej osoby žiadnym ďalším tretím osobám.

5.4 H-G nezverejňuje osobné údaje Dotknutej osoby.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

6.1 V rámci spracúvania osobných údajov sprostredkovateľmi H-G, sa môže uskutočniť prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín, avšak vždy len za dodržania podmienok bezpečného prenosu osobných údajov do tretích krajín podľa GDPR, a to tak aby sa neohrozila úroveň ochrany osobných údajov Dotknutej osoby.

7. Doba spracúvania osobných údajov

7.1 Doba spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby zo strany H-G je špecifická v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

7.2 Pri účele spracúvania Newsletter, H-G spracúva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu, pokiaľ sa Dotknutá osoba neodhlási z odberu Newsletter-u.

7.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, H-G spracúva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu vyriešenia požiadavky Dotknutej osoby.

8. Automatizované spracúvanie osobných údajov

8.1 Osobné údaje Dotknutej osoby nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania.

9. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

9.1 H-G spracúva osobné údaje Dotknutých osôb v súlade s GDPR, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, ako aj s ďalšími príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

9.2 H-G spracúva osobné údaje Dotknutej osoby pri dodržiavaní vysokého štandardu ochrany osobných údajov. Za týmto účelom H-G prijal technické, organizačné, personálne a ostatné bezpečnostné opatrenia v súlade s čl. 32 GDPR.

10. Práva dotknutej osoby

10.1 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovení čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 GDPR tieto práva:

10.1.1 Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od H-G potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má najmä právo na informácie o účele spracúvania, o dobe spracúvania, komu boli údaje poskytnuté, či boli prenesené do inej krajiny a pod.

10.1.2 Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby H-G bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

10.1.3 Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť
u H-G bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ten je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
– Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu;
– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
– a osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

10.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby H-G obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
– Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho H-G overiť správnosť spracúvaných osobných údajov;
– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
– H-G už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane H-G prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je H-G povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

10.1.5 Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 19 GDPR je H-G v prípade, ak to Dotknutá osoba požaduje, povinný informovať Dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým H-G oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

10.1.6 Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla H-G, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

10.1.7 Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov H-G alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. H-G nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

10.1.8 Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: Dotknutá osoba právo má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

10.1.9 Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, H-G bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe.

10.1.10 Právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak je osoba priamo dotknutá na svojich právach.

10.2 Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

– H-G poskytne Dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie poskytne v elektronickej podobe. Ak o to požiada Dotknutá osoba, informácie môže H-G poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. H-G pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 GDPR poskytne Dotknutej osobe súčinnosť.

– H-G poskytne Dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže H-G v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. H-G informuje o každom takom predĺžení Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

– Informácie poskytuje H-G bezodplatne.

– Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, H-G môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

10.3 V prípade uplatňovania svojich práv alebo požadovania akýchkoľvek iných informácií, má Dotknutá osoba možnosť obrátiť sa na kontaktnú osobu H-G, ktorá je uvedená v bode 1.1 tohto dokumentu.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookiesa ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Nákup cez eShop je určený len pre B2B

Základné informácie o najbežnejšie dopytovaných produktoch z nášho portfólia sú dostupné na stránkach Obchodu. Stránky sú aktuálne vo vývoji, preto nás kontaktujte emailom resp. cez kontaktný formulár.
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram